Κανονισμός Λειτουργίας

 Άρθρο 1
 
Η δημιουργία του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης στις εγκαταστάσεις του Γάλλου στο Ρέθυμνο, εγκρίθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (231ης/29-6-2006). Εντάσσεται στην ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Ιδρύματος και περιλαμβάνει στους στόχους του τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Κρήτης με το κοινωνικό του περιβάλλον, την περιφερειακή ανάπτυξη, και τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Λειτουργεί στη βάση του παρόντος Κανονισμού, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, και η επίσημη ονομασία του στα ελληνικά και αγγλικά είναι: Βοτανικός Κήπος Πανεπιστημίου Κρήτης (ΒΚΠΚ), Botanical Garden of the University of Crete (BGUOC).
 
  Άρθρο 2
 
Στόχος του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι:
 
α. Η διαμόρφωση και λειτουργία, στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, των επισκέψιμων χώρων του Βοτανικού Κήπου που θα αναδεικνύουν επιστημονικά τη μεσογειακή χλωρίδα και τη βλάστηση και θα τεκμηριώνουν ισότιμα τις σύνθετες διαχρονικές συναρθρώσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φυσικού και του πολιτισμικού τοπίου που σχετίζεται με τον κόσμο των φυτών και των βοτάνων στην Κρήτη, και σε άλλες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου.
 
β. Η διεπιστημονική και πολυεπίπεδη έρευνα του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος των περιοχών της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου και της Μεσογείου σχετικά με τα φυτά και τη βλάστηση του μεσογειακού τοπίου.  
 
γ. Η υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και της διαρκούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εξω-πανεπιστημιακού περίγυρου του Ιδρύματος.
 
ε. Η διασύνδεσή του Ιδρύματος με τις τοπικές κοινωνίες.
 
στ. Η περιφερειακή ανάπτυξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών στην ευρύτερη περιοχή.
 
  Άρθρο 3
 
Για την επίτευξη των στόχων του, ο Βοτανικός Κήπος μπορεί να υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: 
 
α. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους Βοτανικούς Κήπους της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με ερευνητικά Ινστιτούτα, με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και εν γένει με θεσμοθετημένους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα φυσικού ή/και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο και στο εξωτερικό, όπως κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.λπ.
 
β. Σύνταξη και υποβολή σχετικών ερευνητικών προτάσεων σε περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης.
 
γ. Σύνταξη και δημοσίευση επιστημονικών ερευνητικών εργασιών και μελετών.
 
δ. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ερευνητικού ή/και εκπαιδευτικού υλικού.
 
ε. Διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων για την προώθηση της έρευνας και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της, καθώς και άλλων εκδηλώσεων. 
 
στ. Συλλογή, αποθήκευση, αναπαραγωγή βοτανικού υλικού και διαχείριση πολιτισμικού υλικού. 
 
ζ. Διευθέτηση επισκέψιμων χώρων.
 
  Άρθρο 4
 
Το προσωπικό του Βοτανικού Κήπου (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό και προσωπικό φύλαξης) προσλαμβάνεται ή/και διατίθεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ή αποσπάται στο Βοτανικό Κήπο από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Τα καθήκοντα του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Βοτανικού Κήπου. Η λειτουργία του Βοτανικού Κήπου επικουρείται από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές καθώς και από εθελοντές.
 
  Άρθρο 5
 
Οι πόροι του Βοτανικού Κήπου προέρχονται i) από τις Τακτικές Πιστώσεις και τις Δημόσιες Επενδύσεις που του διατίθενται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και από άλλες επιχορηγήσεις του Δημοσίου ή του ευρύτερα Δημόσιου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ii) από κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης iii) από κονδύλια ερευνητικών προγραμμάτων και v) από κάθε άλλη δραστηριότητα που άπτεται των σκοπών του.
 
  Άρθρο 6
 
Για τις ανάγκες του Βοτανικού Κήπου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο πρωτοκόλλου, Βιβλίο οικονομικών στοιχείων, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
 
Για τις ανάγκες του Βοτανικού Κήπου προβλέπεται η λειτουργία Γραφείου Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας του Βοτανικού Κήπου. Αυτό προσφέρει πλήρη γραμματειακή υποστήριξη. Τηρεί τα βιβλία πρωτοκόλλου, οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων, καθώς και πρωτόκολλο αλληλογραφίας, αρχείο διευθύνσεων, τηλεφώνων και επιμελείται τη διαδικασία έκδοσης ανακοινώσεων, εντύπων και καταλόγων. Υποστηρίζει διοικητικά τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του Βοτανικού Κήπου. Συντάσσει πρακτικά συναντήσεων. Οργανώνει και συντονίζει τις εσωτερικές και δημόσιες σχέσεις καθώς και τις εκδηλώσεις του Βοτανικού Κήπου. Μεριμνά για την προμήθεια αναλωσίμων, διεκπεραιώνει τα τιμολόγια και προωθεί τα τιμολόγια για εξόφληση. Παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών εσόδων και εξόδων του συνολικού και των επιμέρους προϋπολογισμών του Βοτανικού Κήπου. Παρακολουθεί και υποστηρίζει λογιστικά τους προϋπολογισμούς των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων του Βοτανικού Κήπου. Αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των εκδηλώσεων του Βοτανικού Κήπου. Φροντίζει για τη μισθοδοσία του έκτατου προσωπικού. Συντάσσει αναφορές και εκδίδει στατιστικά στοιχεία.
 
  Άρθρο 7
 
Οι διοικητικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Βοτανικού Κήπου στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την εύρυθμη λειτουργία του. Συγχρόνως ο Βοτανικός Κήπος χρησιμοποιεί υπαίθριους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Γάλλο και στις Βούτες που του παραχωρούνται με απόφαση της Συγκλήτου.
 
  Άρθρο 8
 
Ο Βοτανικός Κήπος διοικείται από 5μελή Διοικούσα Επιτροπή. Αυτή χαράσσει τη γενικότερη πολιτική και παρακολουθεί τη λειτουργία του. Αξιολογεί την ποιότητα των επιμέρους δράσεων και του συνολικού έργου του Βοτανικού Κήπου, και προτείνει και εγκρίνει τρόπους και μέτρα βελτίωσής του. Στηρίζει τις σχέσεις του με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, τη Σύγκλητο, τα Τμήματα και τα μέλη της ακαδημαϊκής και της εξωπανεπιστημιακής κοινότητας. Εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη Σύγκλητο, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, και τον οικονομικό απολογισμό, διασφαλίζει και κατανέμει τα απαιτούμενα και διαθέσιμα χρηματικά ποσά. 
 
Στη Διοικούσα Επιτροπή μετέχουν:
 
Ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Υποδομών (Πρόεδρος).
 
Ο εκάστοτε καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής και Οικολογίας Φυτών (Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας) του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Επιστημονικά Υπεύθυνος).
 
Ο εκάστοτε καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας που διαθέτει εμπειρία στη διεπιστημονική και επιτόπια έρευνα σε νησιωτικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και σε αρχαίες μεσογειακές αγροτικές πρακτικές.
 
Ο εκάστοτε καθηγητής Φαρμακολογίας (Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
 
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη ή/και την συγκαλεί έκτακτα όταν συντρέχουν λόγοι.
 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος επικουρεί τον Πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του. Συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη και έχει την κύρια ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας και της εκπροσώπησης του Βοτανικού Κήπου. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στις αρχές του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, η οποία αφού εγκριθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή κατατίθεται στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 
Το μέλος ΔΕΠ Προϊστορικής Αρχαιολογίας επικουρεί τον Επιστημονικά Υπεύθυνο στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του και φέρει την επιστημονική ευθύνη στα θέματα πολιτισμικού περιβάλλοντος που σχετίζονται με τα φυτά και τη βλάστηση του Κρητικού και ευρύτερα μεσογειακού χώρου.
 
Το μέλος ΔΕΠ Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής φέρει την επιστημονική ευθύνη στα θέματα υγείας, φαρμακολογίας και φαρμακογνωσίας που σχετίζονται με τα φυτά και τα βότανα. 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής μπορεί να φέρει την επιστημονική ευθύνη στα θέματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης που σχετίζονται με τα φυτά ή να εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ της Σχολής που θα είναι συνεργάτης του Βοτανικού Κήπου για τα εν λόγω θέματα.
 
  Άρθρο 9
 
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Βοτανικού Κήπου συντάσσει το οργανόγραμμα του Βοτανικού Κήπου το οποίο εισηγείται προς έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή. Αυτό μπορεί στην πορεία να τροποποιηθεί αλλά μόνο μετά από νέα εισήγηση του Επιστημονικά Υπευθύνου και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. 
 
Στο Βοτανικό Κήπο μετέχουν τα θεσμοθετημένα ή μη ερευνητικά εργαστήρια των εκάστοτε μελών ΔΕΠ Συστηματικής Βοτανικής και Οικολογίας Φυτών, Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Φαρμακολογίας που μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή.
 
Με το Βοτανικό Κήπο μπορούν επίσης να συνεργάζονται, μετά από πρόταση του Επιστημονικά Υπεύθυνου και την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής, και άλλα θεσμοθετημένα ή μη ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητικών Ινστιτούτων εποπτευομένων από τα Υπουργεία Παιδείας, Ανάπτυξης, Γεωργίας κλπ τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Βοτανικού Κήπου, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ερευνητική δραστηριότητα και προϋπολογισμό.
 
  Άρθρο 10
 
Στον Κανονισμό του Βοτανικού Κήπου προβλέπεται η λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής, με στόχο την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και μεγάλο κύρος, που έχουν ή είχαν στο παρελθόν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και ειδικοί από άλλους Βοτανικούς Κήπους.
 
Ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Τα μέλη της προτείνονται προς έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Οι προτάσεις τους κατατίθενται προς συζήτηση στη Διοικούσα Επιτροπή, που συγκαλεί τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος σε κοινή συνεδρίαση, στην οποία αυτά μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
  Άρθρο 11
 
Η λειτουργία του Βοτανικού Κήπου ενσωματώνεται στον κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την εκάστοτε αναμόρφωση του.
 
  Άρθρο 12
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Βοτανικού Κήπου μπορεί να εγκρίνει συμπληρωματικά, όπου απαιτείται, εσωτερικό κανονισμό. Σε καμια περίπτωση ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως ή εν μέρει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου.
 
Η απόφαση ανασύνταξης ή/και τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από ομόφωνη απόφαση και εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Βοτανικού Κήπου.